+421911700476
info@bauweb.sk

Podmienky používania internetového obchodu www.BauwebShop.sk

Každý návštevník môže a vie využiť všetky možnosti On-line obchodu. Pokiaľ máte záujem nakúpiť si vybraný tovar z nášho obchodu, stačí vytvoriť jednoducho objednávku aj bez registrácie. Pokiaľ nakupujete u nás prvý krát, je potrebné, aby ste si vyplnili dodaciu adresu. Pokiaľ už u nás účet máte, stačí sa prihlásiť a všetky údaje budú doplnené do objednávkového formulára. Prihlasovacie meno je vždy Vaša funkčná emailová adresa.


Webové stránky portálu www.BauwebShop.sk (ďalej ako BauwebShop) sú Vám ponúkané pod podmienkou, že bez zmeny prijímate podmienky a upozornenia tu uvedené. Používaním webových stránok portálu BauwebShop s takými podmienkami súhlasíte.

Zmena týchto podmienok používania

Vyhradzujeme si právo zmeniť podmienky a upozornenia za akých sú webové stránky BauwebShop ponúkané, vrátane poplatkov za používanie a pod.

Odkazy cudzie stránky iných strán

Webové stránky portálu BauwebShop môžu obsahovať odkazy na iné cudzie webové stránky. Také odkazovanť stránky nie sú pod kontrolou portálu BauwebShop, ktorý nie je zodpovedný za ich obsah ani za akékoľvek odkazy, zmeny či aktualizácie takých stránok. Portál BauwebShop nie je zodpovedný za dátový prenos ani za inú formu prenosu obdržaného z takýchto odkazovaných stránok. Portál BauwebShop Vám iba poskytuje tieto vhodné odkazy, čo vždy neznamená, že ich portál BauwebShop schvaľuje alebo má nejaké spojenie s ich prevádzkou.

Žiadne nezákonné či zakázané používanie

Podmienkou používania portálu BauwebShop je, že sa zaväzujete, že nezneužijete portál BauwebShop za žiadnym účelom, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami a upozorneniami. Nemôžete použiť portál BauwebShop žiadnym spôsobom, ktorý by poškodil, zablokoval, preťažil alebo oslabil portál BauwebShop, alebo by obťažoval iných. Nemôžete získavať, alebo sa o získanie pokúšať, žiadny materiál či informácie žiadnym spôsobom, ktorý k tomu nebol úmyselne poskytnutý.

Používanie komunikačných služieb

Portál BauwebShop môže obsahovať služby nástenky, vzájomnú komunikáciu, diskusné skupiny, komunity, osobné stránky, kalendáre a iné komunikačné prostriedky, ktoré Vám umožnia komunikovať so širokou verejnosťou alebo v skupine (kolektívne nazývané "komunikačné služby").

Zaväzujete sa používať komunikačné služby len pre posielanie a prijímanie odkazov a materiálov, ktorý je správny a má vzťah k určitej komunikačnej službe. Zaväzujete sa, že používaním komunikačných služieb budete príkladom ostatným a nebudete:

 • Ohovárať, nadávať, obťažovať, prekážať, vyhrážať sa či inak porušovať zákonné práva (ako je právo súkromia a verejnosti) iných.
 • Uverejňovať, posielať, ukladať na server, roznášať či rozširovať žiadny nevhodný, vulgárny, hanlivý, nemravný, alebo nezákonný materiál, témy, názov alebo informáciu.
 • Ukladať na server súbory obsahujúce software alebo iný materiál chránený autorskými zákonmi (alebo zákony o súkromí a verejnosti), pokiaľ tieto práva nevlastníte či neriadite alebo ste neobdržal/a všetky potrebné povolenia.
 • Ukladať na server súbory obsahujúce vírusy, poškodené súbory alebo iný podobný software či programy, ktoré môžu poškodiť činnosť počítačov alebo servera.
 • Propagovať, ponúkať, predávať alebo kupovať akékoľvek tovary alebo služby za akýmkoľvek účelom, pokiaľ to výslovne komunikačné služby nedovoľujú.
 • Vykonávať alebo preposielať prieskumy, obsah, pyramídové hry či reťazové dopisy.
 • Sťahovať akékoľvek súbory poslané iným užívateľom komunikačnej služby, o ktorých viete alebo by ste aspoÚ mali vedieť, že nemôže byť zákonne šírený takým spôsobom.
 • Falšovať či mazať akékoľvek autorské prisudzovanie, zákonné alebo iné správne upozornenia či vlastnícke označenia a popisky pôvodu alebo zdroja softwaru či iných materiálov obsiahnutých v súbore, ktorý je na servery uložený.
 • Obmedzovať alebo brániť iným užívateľom používať alebo komunikačné služby.
 • Porušovať akékoľvek prevádzacie pokyny alebo iné smernice, ktoré môžu byť používané pre určité komunikačné služby.
 • Získavať alebo inak zbierať informácie o druhých, vrátane emailových adries, bez súhlasu.
 • Porušovať akékoľvek použiteľné zákony či nariadenia.

Portál BauwebShop nemá žiadnu povinnosť sledovať komunikačné služby. Avšak portál BauwebShop si vyhradzuje právo posúdiť materiály poslané cez komunikačné služby a odstrániť akýkoľvek materiál podľa vlastného uváženia. Portál BauwebShop si vyhradzuje právo zakázať Vám prístup ku ktorémukoľvek alebo všetkým komunikačným službám a to kedykoľvek bez upozornenia kvôli akémukoľvek dôvodu.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zverejniť akúkoľvek informáciu potrebnú k splneniu akéhokoľvek použiteľného zákona, nariadenia, zákonného procesu či vládnej požiadavky alebo upraviť, odmietnuť, odoslať či odstrániť akékoľvek informácie alebo materiál, celý alebo jeho časť, podľa vlastného uváženia portálu BauwebShop.

Dávajte si vždy pozor pri zverejňovaní akýchkoľvek osobných údajov o Vás alebo Vašich deťoch v ktorejkoľvek komunikačnej službe. Portál BauwebShop neovláda ani neschvaľuje obsah, odkazy či informácie v ktorejkoľvek komunikačnej službe a preto sa výslovne vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za obsah komunikačných služieb a akýchkoľvek akcií vzniknutých na základe Vašej účasti v ktorejkoľvek komunikačnej službe. Členovia nie sú oprávnenými hovorcami portálu BauwebShop a ich názory nemusia v celku zodpovedať názorom portálu BauwebShop.


Materiály uložené cez komunikačné služby môžu byť podrobené obmedzením použitia, reprodukcie a rozširovania. Vy ste zodpovedný/á za splnenie týchto obmedzení pri stiahnutí týchto materiálov.

Materiály poskytnuté portálu BauwebShop alebo zaslané na ktorúkoľvek webovú stránku portálu či formou elektronickej pošty BauwebShop

Portál BauwebShop neprehlasuje, že je vlastníkom materiálov, ktoré poskytnete portálu BauwebShop (vrátane spätnej väzby a námetov) alebo pošlete, uložíte, zadáte alebo podáte na akejkoľvek webovej stránke portálu BauwebShop alebo služieb s ním spojených (kolektívne "podanie"). Avšak poslaním, uložením, zadaním, poskytnutím alebo Vaším podaním zaručujete portálu BauwebShop, jeho pridruženým skupinám potrebné práva k používaniu Vášho podania v súvislosti s prevádzkou ich internetovej činnosti vrátane práv k: kopírovaniu, rozširovaniu, prenosu, verejnému zobrazeniu, verejne vykonávať úpravy, prekladať a meniť formát Vášho podania a zverejňovať Vaše meno v súvislosti s Vaším podaním.


Neobdržíte od nás žiadne vyrovnanie v súvislosti s použitím Vášho podania tak, ako je tu uvedené. Portál BauwebShop sa nezaväzuje posielať alebo používať Vaše podanie a môže ho kedykoľvek odstrániť podľa svojho uváženia.


Poslaním, uložením, zadaním, poskytnutím alebo podaním Vášho podania sa zaručujete, že vlastníte alebo inak ovládate práva k Vášmu podaniu tak, ako je v tejto časti popísané, vrátane všetkých práv potrebných k poskytnutiu, poslaniu, uloženiu, zadaniu Vašich podaní.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie, software, produkty a služby zahrnuté alebo dostupné pomocou portálu BauwebShop môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Niekedy sa tu uvedené informácie menia. Portál BauwebShop alebo jeho dodávatelia môžu vykonávať vylepšenia alebo zmeny portálu BauwebShop a to kedykoľvek. Rady získané prostredníctvom portálu BauwebShop by nemali byť bez zváženia použité k osobným, lekárskym, zákonným alebo finančným rozhodnutiam a mali by ste sa poradiť s patričným odborníkom, aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť vo Vašej situácii.

Portál BauwebShop alebo jeho dodávatelia nezaručujú vhodnosť, spoľahlivosť, dostupnosť, včasnosť a presnosť informácii, softwaru, produktov, služieb a súvisiacej grafiky obsiahnutej v portáli BauwebShop za akýmkoľvek účelom. V maximálnom rozsahu povolenom použiteľnými zákonmi sú také informácie, software, produkty, služby a súvisiaca grafika poskytované "tak ako sú" bez záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu. Portál BauwebShop alebo jeho dodávatelia sa týmto zriekajú všetkých záruk, podmienok vzhľadom k týmto informáciam, softwaru, produktom, službám a s nimi súvisiacej grafiky vrátane všetkých samozrejmých záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, zdravia, práv.


V maximálnom rozsahu povolenom použiteľnými zákonmi nenesie pri žiadnej udalosti portál BauwebShop, správcovia, majitelia alebo jeho dodávatelia zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, trestné, neplánované, zvláštne, dôležité či iné škody vrátane straty dát, alebo ziskov vzniknutých, alebo v náväznosti na výkon portálu BauwebShop, vďaka oneskoreniu alebo neschopnosti použiť portál BauwebShop, alebo s ním súvisiace služby, vďaka zabezpečeniu alebo zlyhaniu pri používaní služieb alebo vďaka akejkoľvek informácii, softwaru, produktu, službe a súvisiacej grafike získanej pomocou portálu BauwebShop alebo iným spôsobom vzniknutým pri použití portálu BauwebShop, či už je to založené na zmluve, občianskom práve, nedbanlivosti, prísnej zodpovednosti alebo inak. Dokonca aj keď portál BauwebShop alebo jeho dodávatelia boli oboznámení s možnosťami škôd. Pretože niektoré štáty / súdy nedovoľujú zrieknutie sa zodpovednosti za dôležité alebo neplánované škody, hore uvedené obmedzenie sa na Vás nemusí vzťahovať. Ak ste nespokojný s akoukoľvek časťou portálu BauwebShop alebo s nejakou podmienkou používania, Vašou jedinou možnosťou je prestať používať portál BauwebShop.


Služobný kontakt: info@bauweb.sk

Ukončenie / Obmedzenie prístupu

Vyhradzujeme si právo podľa svojho uváženia ukončiť Váš prístup k portálu BauwebShop a s ním súvisiacim službám alebo jeho časti kedykoľvek bez oznámenia. Obecne, v maximálnom možnom rozsahu, ktorý povoľuje zákon, je táto dohoda riadená zákonmi Slovenskej republiky a týmto súhlasíte s právnym poriadkom a príslušnými súdmi vo všetkých sporoch vzniknutých z alebo vzťahujúcich sa k používaniu portálu BauwebShop. Používania portálu BauwebShop je oprávnený v akomkoľvek právnom poriadku, ktorý zneplatÚuje všetky tieto ustanovenia podmienok vrátane tohto odstavca. Ako výsledok tejto dohody alebo používaním portálu BauwebShop nevzniká žiadny spoločný podnik, partnerstvo alebo zastupiteľský vzťah. Plnenie tejto dohody portálom BauwebShop je podriadené existujúcim zákonom a nič tu uvedené neuberá práva portálu BauwebShop, aby vyhovel vládnym, súdnym a zákonným požiadavkám vzťahujúcim sa na Vaše používanie portálu BauwebShop alebo informáciam jemu poskytnutým či nim zozbieraným. Ak je ktorákoľvek časť tejto dohody rozpoznaná ako neplatná alebo nevynútiteľná na základe použiteľných zákonov vrátane zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti hore uvedené, potom bude tá časť považovaná za nahradenú platným, vynutiteľným predpisom, ktorý najlepšie odpovedá zmyslu pôvodného predpisu a zbytok dohody zostane tak, ako je. Pokiaľ tu nie je inak uvedené, táto dohoda predstavuje celé ujednanie medzi užívateľom a portálom BauwebShop a taktiež nahradzuje všetku predošlú či dočasnú komunikáciu a návrhy, či už elektronické, ústne alebo zapísané medzi užívateľom a portálom BauwebShop. Tlačená verzia tejto dohody a iných poznámok v elektronickej forme je prijateľná v súdnom a správnom konaní založenom na tejto dohode alebo sa odkazujúc a to v rovnakom rozsahu ako iné obchodné dokumenty a záznamy zostavené a udržované v tlačenej forme. Je výslovným prianím strán, aby táto dohoda a všetky súvisiace dokumenty boli zapísané v slovenčine.

Poznámky k autorským právam a ochranným známkam

Všetok obsah portálu BauwebShop podlieha tomuto: Nambase Dev. © 2021 Bauweb, s.r.o. Všetky práva vyhradené.